พิกัดศุลกากร

ประเภท 13 ภาค 4

 
กองพิกัดอัตราศุลกากร โดยฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 มีภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรตามประเภท 13 เฉพาะกรณี

      1. กรณีของนั้นระบุไว้ชัดแจ้งในบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ แต่มิได้นำเข้าโดยกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมการปกครอง หรือคู่สัญญากับส่วนราชการดังกล่าว 
      2. กรณีของนั้นไม่ระบุไว้ชัดแจ้งในบัญชีรายการยุทธภัณฑ์ แม้เป็นชนิดของที่กรมศุลกากรเคยอนุมัติไปแล้วก็ตาม ให้สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ของนำเข้าเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังกองพิกัดอัตราศุลกากร พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
      3. ของที่มีปัญหาและไม่อาจพิจารณาได้ ให้สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ของนำเข้าส่งเรื่องพร้อมระบุปัญหาและความเห็นให้กองพิกัดอัตราศุลกากร พิจารณาเสนออธิบดีกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 ได้พิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรแล้ว จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณายกเว้นอากรตามประเภท 13 ภาค 4 ไปยังสำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่นำของเข้าเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 150/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 13 ภาค 4
2. บัญชีรายการยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมเพื่อการผ่อนผันขอยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร ฉบับที่กระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบแล้ว
3. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 (สพศ. 3) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) กรมศุลกากร 
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6411, 02-667-7205, 02-667-6423, 02-667-7000 ต่อ 20-5913

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2564 13:10:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร