แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2553

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ30 สิงหาคม 2559 11:32:06499
2 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร30 สิงหาคม 2559 11:33:11431
3 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน30 สิงหาคม 2559 11:33:45480
4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร30 สิงหาคม 2559 11:34:09416
5 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน/กลุ่ม30 สิงหาคม 2559 11:34:27418
6 ลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 11:34:47411
7 คำรับรองฯ ระหว่างอธิบดีกับรองอธิบดี และอธิบดีกับหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี30 สิงหาคม 2559 11:35:09430
8 คำรับรองฯ ระหว่างรองอธิบดี กับผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงาน30 สิงหาคม 2559 11:35:29436
9 คู่มือการประมวลผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 255330 สิงหาคม 2559 11:35:57463
10 แผนที่ยุทธศาสตร์30 สิงหาคม 2559 11:36:25417
11 การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล30 สิงหาคม 2559 11:36:55410
12 การจัดการความรู้30 สิงหาคม 2559 11:37:15383
13 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน30 สิงหาคม 2559 11:37:36419
14 การบริหารความเสี่ยง30 สิงหาคม 2559 11:37:57412
15 การบริหารการเปลี่ยนแปลง30 สิงหาคม 2559 11:38:20390
16 การตลาดสำหรับภาครัฐ30 สิงหาคม 2559 11:38:42399
17 ความรับผิดชอบต่อสังคม30 สิงหาคม 2559 11:39:03416
18 การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย30 สิงหาคม 2559 11:39:26411
19 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม30 สิงหาคม 2559 11:39:47428
20 ความคิดไร้ขีดจำกัด30 สิงหาคม 2559 11:40:11413
21 จัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี30 สิงหาคม 2559 11:40:35411
22 รายละเอียดตัวชี้วัดต่าง ๆ30 สิงหาคม 2559 11:40:56699
23 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:41:20424
24 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.255330 สิงหาคม 2559 11:41:44486
25 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:42:07452
26 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:42:27458
27 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓30 สิงหาคม 2559 11:42:47422
ผลลัพท์ทั้งหมด 27 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร