แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2551

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 11:10:52432
2 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 11:11:21394
3 คำรับรองระหว่าง อธิบดี กับ รองอธิบดี และ อธิบดี กับ กตน.30 สิงหาคม 2559 11:11:49398
4 คำรับรองระหว่าง รองอธิบดี และ ผอ.สำนัก / กลุ่ม / กอง30 สิงหาคม 2559 11:12:06413
5 คำรับรองระหว่าง รองอธิบดี กับ นายด่านศุลกากร30 สิงหาคม 2559 11:12:23408
6 รายละเอียดตัวชี้วัดต่างๆ30 สิงหาคม 2559 11:12:40529
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 11:12:58478
8 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ30 สิงหาคม 2559 11:13:17410
9 เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ30 สิงหาคม 2559 11:13:361,272
10 คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ (โครงการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)30 สิงหาคม 2559 11:14:01412
11 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 255130 สิงหาคม 2559 11:14:21397
12 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน30 สิงหาคม 2559 11:14:40438
13 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:15:00482
14 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:15:23545
15 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:15:41494
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255130 สิงหาคม 2559 11:15:59400
17 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255130 สิงหาคม 2559 11:16:18525
ผลลัพท์ทั้งหมด 17 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร