ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 3 เรื่อง 1 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่านสามารถลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ได้ที่ ที่นี่ 2 สายตรง ส่งของ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ direct2dg@customs.go.th 3 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในแบนเนอร์ "แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการ" เพื่อกรมศุลกากรจะนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบต่อไป
 
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง เลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3)
 
  • เกี่ยวกับกรมศุลกากร
  • สายตรง ส่งของ ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
  • ร้องเรียนร้องทุกข์