บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,626 เข้าชมวันนี้
  • 66,581 เข้าชมเดือนนี้
  • 8,941,289 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban_customs@customs.go.th
Call Center : 1164

การทำใบขนสินค้าเพื่อนำของที่มีการควบคุมการนำเข้า เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือ นำออกจากเขตปลอดอากร ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต อย่างไร

วันที่ : 19 กันยายน 2561 11:49:34
จำนวนผู้เข้าชม : 15,590

คำถาม :

การทำใบขนสินค้าเพื่อนำของที่มีการควบคุมการนำเข้า เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือ นำออกจากเขตปลอดอากร ต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต อย่างไร

คำตอบ :

โดยทั่วไป ของที่นำเข้ามาใน หรือ ส่งออกนอกราชอาณาจักร หากเป็นของที่มีกฎหมายควบคุมการนำเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

          เขตปลอดอากร เป็นพื้นที่พิเศษที่มีกฎหมายศุลกากรยกเว้นหลักการดังกล่าวไว้ตามมาตรา 152 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560  ดังนี้

          1.ของที่มีบทกฎหมายอื่นควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานหรือคุณภาพ  การประทับตรา หรือ เครื่องหมายใดๆ  หากนำของนั้นจากนอกราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรทุกพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

          2.ของที่มีบทกฎหมายอื่นควบคุมเกี่ยวกับการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของนั้น  หากนำของนั้นเข้าไปในเขตปลอดอากรเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดในกฎกระทรวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

                   เขตปลอดอากรที่กำหนดในกฎกระทรวง คือ

                   -เขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ ณ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

                   -เขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                   -เขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

          การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในส่วนที่เกี่ยวกับใบอนุญาตสำหรับของที่นำเข้ามาจากนอกราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1  หรือ  ข้อ 2   ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ไม่ต้องไปขอหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดทำใบขนสินค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการอนุญาต ได้แก่  ช่อง “เลขที่ใบอนุญาต”  ให้สำแดง EXEMPT152   ช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” ให้สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมศุลกากร (0994000163011) และ ช่อง “วันที่อนุญาต” ให้สำแดงวันที่ 13  พฤศจิกายน 2560 

          กรณีที่มีการปล่อยของที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร กฎหมายศุลกากรกำหนดให้ผู้นำเข้า ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนับแต่วันที่นำออกจากเขตปลอดอากร โดยถือเสมือนของนั้นได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรในวันที่นำออกจากเขตปลอดอากร   ดังนั้น ผู้นำเข้าที่จะนำของออกจากเขตปลอดอากรต้องดำเนินการเรื่องการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการเดียวกันกับกรณีของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

           หากผู้นำเข้าประสงค์จะดำเนินการในเรื่องการอนุญาตนำเข้าก่อนการนำของเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วจึงทำใบขนสินค้าเข้าเขตปลอดอากร จะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้  

           กรณีผู้ประกอบการที่จะนำของจากนอกราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร เลือกใช้วิธีขออนุญาตการนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการนำเข้า ส่งออก ทั่วไป กรมศุลกากรได้กำหนดวิธีการยื่นใบขนสินค้าไว้ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการอนุญาต ดังนี้

          การนำของจากนอกราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร ให้ดำเนินการในเรื่องการส่งข้อมูลการอนุญาตในระบบ NSW ตามปกติ   ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต   ช่อง “เลขที่ใบอนุญาต” ให้สำแดง เลขที่ใบอนุญาต  ช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” ให้สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต   และ ช่อง “วันที่อนุญาต” ให้สำแดงวันที่ที่ได้รับอนุญาต

          ในการนำของดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร ผู้นำเข้าต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าชำระอากร  ประเภท “P”  ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต   ช่อง “เลขที่ใบอนุญาต”

ให้สำแดง EXEMPT88     ช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร” ให้สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมศุลกากร และ ช่อง “วันที่อนุญาต” ให้สำแดงวันที่ 13  พฤศจิกายน 2560  และ ในช่อง  “เลขที่ใบขนสินค้าและรายการที่อ้างถึง” ให้บันทึกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าและลำดับรายการที่นำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าเขตปลอดอากร


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:22:03
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร