ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๓กฒ-๔๓๘๑ กทม. และ หมายเลขทะเบียน ฮว- ๒๗๒๕ กทม. ประจำส่วนสืบสวนปราบปราม ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 25630
2 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผนังหุ้มกรอบอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร11 สิงหาคม 25632
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำพร้อมบริการติดตั้ง ห้องน้ำลูกเรือ เรือศุลกากร 702 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 25633
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังห้องน้ำ ห้อง ผชช.ด้านพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 25634
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ NSW e-Form เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลคำขอกลางผ่านระบบ NSW ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 สิงหาคม 25635
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ-๗๐๘๘ กทม. 7 สิงหาคม 25638
7 ประกาศผลการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประจำเรือศุลกากร 7016 สิงหาคม 256311
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6698 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 สิงหาคม 256315
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 256316
10 ประกาศผลการจัดจ้างเปิดตรวจสอบแพชูชีพ ประจำเรือศุลกากร 1101 และเรือศุลกากร 8063 สิงหาคม 256317
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6753 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 256326
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุเก็บข้อมูลการบรรยายการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในรูปแบบ USB Flash Drive โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 256327
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๓ กฒ-๔๓๘๓ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 256330
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox ๓๔๓๕ D/DN Toner Catridge-Black (๑๐K) จำนวน ๑๕๐ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 256331
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษ (กล่องลูกฟูก) จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 256326
16 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 256326
17 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (1-30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 256323
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮพ 7090 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 256332
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นภายในอาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๑๔ (FCU ๑๓-๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กรกฎาคม 256335
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 256324 กรกฎาคม 256335
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ (รถกระบะ) ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน ฌฬ-๑๙๓๑ กทม. 21 กรกฎาคม 256339
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256346
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบอัญมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256343
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบลิฟต์โดยสารอาคารศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256343
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฆพ-๙๔๓๐ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256345
26 ประกาศผลการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ต่อพ่วงกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์17 กรกฎาคม 256339
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน ตย 5824 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256345
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์กระบะบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ รุ่นวิคเตอร์ หมายเลขทะเบียน 52-5372 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 256343
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 256353
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบระบายความร้อนน้ำจืดเครื่องจักรใหญ่ เครื่องขวา ประจำเรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 256358
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ประจำอาคาร 1 และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 พร้อมอบโอโซน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX13 กรกฎาคม 256353
32 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษแบบฟอร์มสำหรับใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.๑๒๒ ชนิดต่อเนื่อง จำนวน 4,000,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 256353
33 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกขาว จำนวน ๗๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 256362
34 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563)2 กรกฎาคม 256369
35 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึก Sumsung รุ่น SL-M ๓๘๒๐ Series Black Toner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 256374
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิเครื่องทำความเย็น อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 256372
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง 19 มิถุนายน 256379
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสำนักงานเพื่อรองรับหน่วยงานใหม่และเพื่อให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิถุนายน 256397
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ลิฟต์โดยสารอาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 256383
40 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาจง11 มิถุนายน 256379
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้งเพิ่มเติม จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 256389
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง/ก๊าซ CO๒ สำหรับเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว จำนวน ๑๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 256382
43 ประกาศผลการจัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วนห้องหัยหน้าฝ่ายตรวจสอบที่ 3 กสอ. ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ8 มิถุนายน 256382
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวัดแรงตึงผิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 256380
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง ณ อาคารคลังฯ 3 ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่๒ สขก. กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 256381
46 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม้อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2563109
47 ประกาศกรมศุลกากร เรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า และเสาวิทยุเรือศุลกากร ๕๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563113
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์และโบลเวอร์ FCU ๕-๐๘ อาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๖ ห้อง ผชช. สทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2563110
49 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการบริโภคและการชำระล้างของหน่วยปราบปรามชลบุรี28 พฤษภาคม 2563107
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓26 พฤษภาคม 2563115
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) -25 พฤษภาคม 2563109
52 ประกาศผลการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นภายในอาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๖ (FCU ๕-๐๙)25 พฤษภาคม 2563108
53 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้22 พฤษภาคม 2563120
54 ประกาศกรมศุลกากร เรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Controller Hard disk ระบบควบคุมหน่วยเก็บข้อมูล (Disk Subsystem) ยี่ห้อ IBM รุ่น DS5100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563125
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)22 พฤษภาคม 2563108
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษห่อพัสดุสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2563106
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 368 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2563126
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 349 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2563127
59 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๖๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2563127
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๖๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2563124
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 806 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2563119
62 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 380 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2563127
63 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2563111
64 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Fi-6225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563128
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์สำหรับเรือตรวจการณ์ บรรจุภาชนะถังขนาด 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563131
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2563115
67 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนชุดแปลงไฟและชุดควบคุมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 80315 พฤษภาคม 2563123
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอรี่ เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2563121
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่เครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY สำหรับเรือศุลกากร เครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY สปป.๒ กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 2563120
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤษภาคม 2563132
71 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมไดร์สตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือศุลกากร ๑๐๐๑12 พฤษภาคม 2563131
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียนฆร 2550 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563138
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน เออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ 7090 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2563142
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง พร้อม Sticker foil และ Ribbon Resin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563143
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ7 พฤษภาคม 2563136
76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563151
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)1 พฤษภาคม 2563170
78 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2563174
79 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563155
80 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถตู้ราชการยี่ห้อ Toyota Commuter หมายเลขทะเบียน ฮร-๑๑๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563160
81 ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่ เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563165
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำทะเลหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศแบบมารีนพร้อมติดตัั้ง เรือศุลกากร 702 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563167
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเชือกสำหรับผูกเรือ จำนวน ๗ รายการ ใช้งานเรือศุลกากร สปป.๒ กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563150
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ่อมแซมอาคารหน่วยสืบสวนปราบปราม สตูล-ปากบารา (ด่านศุลกากรปากบารา(เดิม)) ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 29 เมษายน 2563167
85 ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2563169
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้หน่วยงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563178
87 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลา ๓ ปี เรือศุลกากร ๖๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563176
88 ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม28 เมษายน 2563164
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 36427 เมษายน 2563183
90 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563180
91 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 7กฬ 411 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563173
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563177
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือช่วยในการเดือนเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร ๘๐๕ และ ๘๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563171
94 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เรือศุลกากร 70124 เมษายน 2563174
95 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ตราอักษรซูซูกิ ใช้กับเรือศุลกากร 378, 379, 380 และ 38124 เมษายน 2563159
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Frontier หมายเลขครุภัณฑ์ 6695-018-0101-00001-57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563176
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมเกียร์ และอะไหล่ที่ชำรุด เรือศุลกากร 703 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2563185
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฉนวนกันความร้อนและหุ้มอลูมิเนียม พร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเย็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 เมษายน 2563172
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และเครื่องสูบน้ำระบบอัคคีภัย จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2563181
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี เรือศุลกากร ๘๐๕ โดยวิธีคัดเลือก22 เมษายน 2563187
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,176 จำนวน 12 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร