ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง ณ อาคารคลังฯ 3 ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่๒ สขก. กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 25630
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง สำหรับเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงใหม้อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 256316
3 ประกาศกรมศุลกากร เรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า และเสาวิทยุเรือศุลกากร ๕๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 256319
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์และโบลเวอร์ FCU ๕-๐๘ อาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๖ ห้อง ผชช. สทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 256319
5 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อการบริโภคและการชำระล้างของหน่วยปราบปรามชลบุรี28 พฤษภาคม 256312
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓26 พฤษภาคม 256325
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) -25 พฤษภาคม 256328
8 ประกาศผลการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นภายในอาคาร ๑๒๐ ปี ชั้น ๖ (FCU ๕-๐๙)25 พฤษภาคม 256322
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้22 พฤษภาคม 256331
10 ประกาศกรมศุลกากร เรือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Controller Hard disk ระบบควบคุมหน่วยเก็บข้อมูล (Disk Subsystem) ยี่ห้อ IBM รุ่น DS5100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 256337
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอ์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)22 พฤษภาคม 256332
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษห่อพัสดุสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 256330
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 368 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 256344
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 349 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 256346
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๖๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 256353
16 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๖๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 256351
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 806 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 256346
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 380 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 พฤษภาคม 256352
19 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ) ประจำเดือน เมษายน 2563 (วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 256346
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น Fi-6225 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 256362
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกลด์สำหรับเรือตรวจการณ์ บรรจุภาชนะถังขนาด 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 256365
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 256354
23 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนชุดแปลงไฟและชุดควบคุมเกียร์เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร 80315 พฤษภาคม 256362
24 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอรี่ เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 256361
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอะไหล่เครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY สำหรับเรือศุลกากร เครื่องยนต์ ยี่ห้อ MERCURY สปป.๒ กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 256354
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 พฤษภาคม 256362
27 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมไดร์สตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือศุลกากร ๑๐๐๑12 พฤษภาคม 256367
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียนฆร 2550 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 256381
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน เออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ 7090 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 256383
30 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด จำนวน 2 เครื่อง พร้อม Sticker foil และ Ribbon Resin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 256384
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ7 พฤษภาคม 256385
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 256392
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)1 พฤษภาคม 2563118
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 เมษายน 2563120
35 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563114
36 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถตู้ราชการยี่ห้อ Toyota Commuter หมายเลขทะเบียน ฮร-๑๑๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563117
37 ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่ เรือศุลกากร ๗๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563120
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำทะเลหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศแบบมารีนพร้อมติดตัั้ง เรือศุลกากร 702 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563122
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเชือกสำหรับผูกเรือ จำนวน ๗ รายการ ใช้งานเรือศุลกากร สปป.๒ กสป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563108
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซ่อมแซมอาคารหน่วยสืบสวนปราบปราม สตูล-ปากบารา (ด่านศุลกากรปากบารา(เดิม)) ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 29 เมษายน 2563122
41 ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประปาและสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2563129
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้หน่วยงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563132
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลา ๓ ปี เรือศุลกากร ๖๐๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 เมษายน 2563127
44 ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม28 เมษายน 2563122
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 36427 เมษายน 2563140
46 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563138
47 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 7กฬ 411 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563133
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563137
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือช่วยในการเดือนเรือ (GYRO COMPASS) เรือศุลกากร ๘๐๕ และ ๘๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2563134
50 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เรือศุลกากร 70124 เมษายน 2563137
51 ประกาศผลการจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ตราอักษรซูซูกิ ใช้กับเรือศุลกากร 378, 379, 380 และ 38124 เมษายน 2563121
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Frontier หมายเลขครุภัณฑ์ 6695-018-0101-00001-57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563137
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมเกียร์ และอะไหล่ที่ชำรุด เรือศุลกากร 703 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2563141
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนฉนวนกันความร้อนและหุ้มอลูมิเนียม พร้อมเปลี่ยนท่อส่งน้ำเย็น ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 เมษายน 2563135
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และเครื่องสูบน้ำระบบอัคคีภัย จำนวน 4,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2563145
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี เรือศุลกากร ๘๐๕ โดยวิธีคัดเลือก22 เมษายน 2563148
57 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2563143
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 701 โดยวิธีคัดเลือก22 เมษายน 2563146
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี เรือศุลกากร ๑๐๐๑ โดยวิธีคัดเลือก21 เมษายน 2563142
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 605 โดยวิธีคัดเลือก21 เมษายน 2563150
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน ๓ ปี เรือศุลกากร ๘๐๔ โดยวิธีคัดเลือก20 เมษายน 2563148
62 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม OVERHAUL เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย เรือศุลกากร ๖๐๖ โดยวิธีคัดเลือก20 เมษายน 2563156
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาการใช้งาน 3 ปี เรือศุลกากร 806 โดยวิธีคัดเลือก20 เมษายน 2563153
64 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2563147
65 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน , รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน, รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 เมษายน 2563151
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2563156
67 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระโจมส่งสัญญาณเรดาห์ (Radar Transponder) ใช้ราชการเรือศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 เมษายน 2563143
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมประตูห้องประชุม ๕ สำนักผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑16 เมษายน 2563170
69 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน มีนาคม (วันที่ 1-31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2563159
70 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2563163
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2563158
72 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเครื่องสูบน้ำระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.915 เมษายน 2563164
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ๖ รายการ จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 เมษายน 2563170
74 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับผงหมึกพิมพ์ Brother รุ่น HL-L๕๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 เมษายน 2563160
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 เมษายน 2563169
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๒๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 เมษายน 2563182
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๓๗๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 เมษายน 2563178
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๓๗๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 เมษายน 2563187
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกล่องไดคัท (กล่องลูกฟูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2563182
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวรสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)9 เมษายน 2563186
81 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 7013 เมษายน 2563218
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2563212
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์วาล์วน้ำอัตโนมัติ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศุลกพิพัฒน์ ๑๔๐ ปี กรมศุลกากร 2 เมษายน 2563212
84 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับอาคารใหม่ของด่านศุลกากรและเพิ่มเติมให้หน่วยงาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เมษายน 2563225
85 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมประตูห้องรองฯ พันธ์ทอง สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 อาคาร 11 เมษายน 2563210
86 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563225
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร ๘๐๕31 มีนาคม 2563234
88 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 80431 มีนาคม 2563235
89 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน30 มีนาคม 2563230
90 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding30 มีนาคม 2563231
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้า และระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มีนาคม 2563238
92 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเร่งด่วน (e-Express) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มีนาคม 2563237
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประภวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 219 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มีนาคม 2563248
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประภวดราคาจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 372 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มีนาคม 2563249
95 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น FS-6525MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2563241
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำ และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มีนาคม 2563240
97 63.ประกาศประกวดราคาจ้าง e-Tax Incentives พัฒนา e-Customs).PDF26 มีนาคม 2563258
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมตัวเรือศุลกากร 381 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มีนาคม 2563252
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563253
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 5942 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2563240
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,132 จำนวน 12 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร