ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 แจ้งปิดระบบ ebXML Gateway ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 - 09.00 น. จะส่งผลให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถรับส่งเอกสารในช่วงเวลาดังกล่าวได้
 
 

RSS : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพื้นที่พัฒนาร่วม (e-JDA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)