เกี่ยวกับศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Rights Coordination Center)

เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของกรมศุลกากร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร

อำนาจและหน้าที่ของศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
  1. จัดทำแผนงาน โครงการ หรืองานทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
  2. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  3. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของกรมศุลกากร
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  5. สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 กันยายน 2559 10:33:06
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6783
อีเมล์ : 83000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร