บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,967 เข้าชมวันนี้
  • 71,843 เข้าชมเดือนนี้
  • 8,759,832 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban_customs@customs.go.th
Call Center : 1164

เกี่ยวกับ

  การปฏิบัติงาน
  ⚬ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  การให้บริการ
  ⚬ มาตรฐานการให้บริการ
  ⚬ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ⚬ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
  ⚬ e-Service

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ⚬ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ⚬ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  ⚬ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ⚬ การสร้างวัฒนธรรมกรมศุลกากร

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ⚬ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
  ⚬ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
  ⚬ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
  ⚬ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุ

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ⚬ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ⚬ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
  ⚬ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมศุลกากร

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  ⚬ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมศุลกากร
  ⚬ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในกรมศุลกากร

  แผนป้องกันการทุจริต
  ⚬ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ⚬ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  ⚬ รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ⚬ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ⚬ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ⚬ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ⚬ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคลประจำปี

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ⚬ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
  ⚬ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตแและประพฤติมิชอบ
  ⚬ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ⚬ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  ⚬ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 เมษายน 2564 15:14:32
จำนวนผู้เข้าชม : 488
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร